a

Eksperci branży energetycznej

Paweł Bogacz

Dr hab. inż. Paweł Bogacz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Profesor AGH na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Twórca ponad stu dwudziestu prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu. Naukowo zajmuje się dwoma obszarami zagadnień. Pierwszym z nich jest sfera społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem badań rynku i relacji przedsiębiorstwo-interesariusz w branży górniczej. Drugą sferą badań jest zarządzanie jakością oraz zarządzanie produkcją w ujęciu potrzeb i ich realizacji w kontekście budowy łańcuchów wartości. Piastuje także stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fundacji dla AGH oraz Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych. Koordynuje również prace Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK (https://www.gornictwook.pl/), w ramach której tworzy i komunikuje wraz z członkami Grupy prawdziwy, dobry wizerunek branży górniczej, jako odpowiedzialnej i potrzebnej społecznie. Prywatnie wielki fan lekkiej atletyki oraz dobrej muzyki rockowej.

Oszacowanie poziomu kosztów strat społecznych w otoczeniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w związku z planowaną likwidacją sektora

kowalski

Szymon Kowalski

Menedżer z szerokim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz głęboką wiedzą i znajomością rynku energii w Polsce i Unii Europejskiej. Z sektorem energetycznym związany od ponad 10 lat. Doświadczenie zdobywał w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach menadżerskich w największych grupach energetycznych w Polsce, a jako pracownik Ministerstwa Gospodarki/Departament Energetyki brał udział w pracach przy tworzeniu krajowych i unijnych regulacji w obszarze sektora energetycznego.

Analiza zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Prognozy cen Energii w Polsce w horyzoncie 2030 roku w kontekście transformacji energetycznej w Unii Europejskiej

Wpływ rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na prace Krajowego Systemu Energetycznego oraz węglowych jednostek wytwórczych

Raport dotyczący sytuacji na rynku energii i gazu w Polsce w 2021

_MG_6035

Dr inż. Aleksander Sobolewski
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
w Gliwicach (1986 r.), specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską obronił w 1993 r. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a od 2013 roku do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Instytutu. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, nowoczesna energetyka, ochrona powietrza i gospodarka o obiegu zamkniętym oraz odzysk energii z odpadów. Dr  Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”. Dr Sobolewski ma w dorobku kilka monografii, ponad 190 publikacji naukowych oraz 42 patenty. Jest autorem wielu rozwiązań technologicznych, systemowych i formalno-prawnych dla ograniczenia „niskiej emisji”. W 2020 roku został nominowany przez Ministra Aktywów Państwowych na członka Zespołu Roboczego ds. innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych w związku z przygotowaniem umowy społecznej dla transformacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Uczestniczy regularnie w konsultacjach aktów prawnych dotyczących wykorzystania paliw i energii oraz odzysku energii z odpadów przygotowywanych na szczeblu rządowym, sejmowym i regionalnym. Dr Sobolewski jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in.: ekspertem Polskiej Izby Ekologii, prezesem Oddziału Karbochemii SITPH, konsultantem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie paliw z  odpadów. W 2020 roku dr Sobolewski został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora Grupy Roboczej ds. wsparcia dekarbonizacji przemysłu w ramach partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej.

Jacek Szymczak

Jacek Szymczak
Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od 17 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz pracował jako ekspert Związku Miast Polskich.

Ciepłownictwo polskie 2020 – stan obecny, wyzwania – Jacek Szymczak

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie