a

Aktualności

Odpowiedź Komisarz Simson

Wiele słów, odsyłanie do różnych aktów prawnych i niewiele konkretnych treści. W ostatnim tygodniu sierpnia Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski w formie pisemnej zadał Komisji Europejskiej pytania związane z łańcuchami dostaw i bezpieczeństwem energetycznym. Odpowiedzi udzieliła komisarz do spraw energii Kadri Simson. Niestety, nie przedstawione zostały żadne konkretne rozwiązania. Zwrócić należy uwagę na ostatnie zdanie odpowiedzi:

“…W ramach oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim (ERAA) bada się, czy system elektroenergetyczny dysponuje wystarczającymi zasobami, aby zaspokoić zapotrzebowanie w nadchodzącym dziesięcioleciu i wprowadza nas na ścieżkę neutralności emisyjnej.”

Co oznacza, że na bieżąco bada się możliwość osiągnięcia celów Zielonego Ładu, sztywno wyznaczonych cztery lata temu. Niestety Komisja Europejska uchyla się od jednoznacznej odpowiedzi, czy w przypadku niedostatków zasobów cele polityki klimatycznej zostaną zmienione.

Poniżej pełna treść korespondencji.

_______________________________________________________________

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002439/2023

do Komisji

Art. 138 Regulaminu

Grzegorz Tobiszowski (ECR)

Przedmiot: Problem ryzyka związanego z łańcuchami dostaw 

Pandemia i rosyjska agresja na Ukrainie pokazały jak poważne i niebezpieczne mogą być skutki zerwania łańcuchów dostaw. Wiele krajów członkowskich, by utrzymać stabilność systemu energetycznego, w obliczu niedostatku gazu sięgnęło po wcześniej odstawione moce węglowe. Obecnie Zielony Ład i budowa ogromnych ilości źródeł odnawialnych zależne są od importu surowców mineralnych. W przypadku wielu surowców to uzależnienie na poziomie ponad 90%, głównie od krajów azjatyckich. Sytuacja geopolityczna może się w każdej chwili zmienić.      

Stąd dwa pytania:

  1. Czy Komisja Europejska zamierza podjąć działania mające na celu ograniczenie czy niwelowanie ryzyka zerwania łańcuchów dostaw, a jeśli tak, to jakie?
  2. Czy jest przewidziany scenariusz zastępczy dla europejskiego systemu energetycznego, w przypadku gdy jednak do tego przerwania łańcuchów dostaw dojdzie i nie będzie można wybudować mocy odnawialnych? Czy jest to pozostawione w gestii krajów członkowskich?

________________________________________________________________________

PL
P-002439/2023
Odpowiedź udzielona przez komisarz Kadri Simson
w imieniu Komisji Europejskiej
(3.10.2023)

 

Proponowany nadzwyczajny instrument jednolitego rynku umożliwia Komisji w trybie podwyższonej czujności lub w trybie sytuacji nadzwyczajnej uruchomienie ukierunkowanych środków w przypadku zagrożenia lub zakłócenia dostaw towarów o znaczeniu strategicznym lub istotnych w kontekście kryzysu. W rocznym sprawozdaniu z postępów w dziedzinie konkurencyjności przedstawiono aktualną sytuację w zakresie czystych technologii energetycznych, w tym podatności na zagrożenia i zakłóceń w łańcuchu dostaw.

 

Przedstawiony niedawno plan przemysłowy Zielonego Ładu – w tym akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie i akt w sprawie surowców krytycznych – ma na celu zwiększenie konkurencyjności naszego przemysłu technologii neutralnych emisyjnie. Akt w sprawie surowców krytycznych przewiduje skoordynowane podejście do monitorowania i ograniczania ryzyka, aby zapewnić państwom członkowskim strategiczne i spójne ramy zwiększania odporności łańcuchów dostaw. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie stanowi podstawę przemysłowej produkcji kluczowych czystych technologii w UE, ponieważ zawiera uproszczone ramy regulacyjne dla produkcji czystych technologii i niezbędnych elementów łańcuchów dostaw. Współpracujemy również z krajami o zbieżnych poglądach w celu koordynacji polityki wzmacniania łańcuchów dostaw, dywersyfikacji źródeł dostaw i ograniczania związanego z nimi ryzyka poprzez rozwijanie partnerstw i inwestycje w zrównoważony rozwój za pośrednictwem strategii Global Gateway.

 

Rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej stanowi podstawę do zapewnienia, aby wszystkie państwa członkowskie wdrożyły odpowiednie narzędzia w celu zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym, przygotowania się na nie i łagodzenia ich skutków, w tym scenariuszy w ramach krajowych planów gotowości na wypadek zagrożeń, które stanowiłyby podstawę do analizy wszystkich istotnych zagrożeń. W ramach oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim (ERAA) bada się, czy system elektroenergetyczny dysponuje wystarczającymi zasobami, aby zaspokoić zapotrzebowanie w nadchodzącym dziesięcioleciu i wprowadza nas na ścieżkę neutralności emisyjnej.

 

 

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie