a

Aktualności

Pytanie o prawa człowieka

Na początku września 2023 europoseł Grzegorz Tobiszowski wystosował do Komisji Europejskiej pytanie o standardy praw człowieka i praw pracowniczych przy wydobywaniu surowców mineralnych

Unia Europejska importuje coraz więcej surowców
mineralnych, oraz technologii opartej na tych surowcach. Te
wydobywane są głównie w Azji i Afryce, także w krajach
niedemokratycznych, o niskich standardach praw
pracowniczych, a nawet z łamaniem praw człowieka. Często
przy wydobyciu i rafinacji pierwiastków pracują dzieci z
narażeniem zdrowia i życia.

Czy Komisja Europejska zamierza wprowadzić mechanizmy
wymuszające na producentach surowców mineralnych i
technologii na nich opartych stosowanie standardów praw
człowieka i praw pracowniczych na poziomie przyjętym przez
demokracje zachodnie?

 

Oto odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Dombrovskisa w imieniu Komisji Europejskiej

Rozporządzenie dotyczące minerałów konfliktowych, promuje obowiązek dochowania
należytej staranności w łańcuchu dostaw, jako narzędzia pozwalającego na identyfikację
ryzyka przyczyniania się do konfliktów zbrojnych i innych poważnych naruszeń praw
człowieka w odniesieniu do: cyny, tantalu, wolframu i złota.
Na mocy artykułu 14 ust. 2 Rozporządzenia dotyczącego minerałów konfliktowych, Komisja
korzysta z wiedzy zewnętrznych ekspertów, która dostarcza orientacyjną, niewyczerpującą,
regularnie aktualizowaną listę obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego
ryzyka.

Proponowane rozporządzenie dotyczące baterii i zużytych baterii, wprowadza zasady
należytej staranności w łańcuchu dostaw baterii, mające na celu rozpoznawanie oraz
minimalizację ryzyk społecznych i środowiskowych związanych z wykorzystaniem
surowców pierwotnych i wtórnych w procesie produkcji baterii.
Proponowana dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie
zrównoważonego rozwoju, wprowadza obowiązki dotyczące staranności w łańcuchu wartości
w odniesieniu do praw człowieka i środowiska.

Proponowane rozporządzenie dotyczące pracy przymusowej, zakazuje wprowadzania na
rynek UE produktów w całości lub częściowo wykonanych w ramach pracy przymusowej.
Przyjęta 16 marca 2023 r. propozycja Komisji dotycząca Aktu o Surowcach Krytycznych
uzupełnia te inicjatywy. Obejmuje ona kompleksową strategię zapewniającą bezpieczne i
zrównoważone dostawy kluczowych surowców wspierających podwójną transformację.
Wymaga także, by wszystkie strategiczne projekty były realizowane w sposób
zrównoważony, z naciskiem na stosowanie społecznie odpowiedzialnych praktyk, w tym
przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, oraz dbałość o przejrzystość w
biznesie.

Ponadto handel i zrównoważony rozwój są kluczowymi składnikami nowoczesnych umów
handlowych UE, zapewniając, że handel i wzrost gospodarczy idą w parze z ochroną praw
człowieka i środowiska.

 

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie