a

Aktualności

Kontrsprawozdawcy o emisjach

Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze spotkanie kontrsprawozdawców nad opinią Komisji ITRE na temat rewizji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Zmiany w dyrektywie mają na celu wsparcie mechanizmów promujących stosowanie innowacji w przemyśle, poprawę efektywności energetycznej i surowcowej, ograniczanie stosowania niebezpiecznych chemikaliów oraz dalsze zmniejszanie emisji z instalacji przemysłowych. Niestety, propozycja Komisji wprowadza dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, co może powodować, że koszty dostosowania do zapisów dyrektywy będą wyższe niż osiągane korzyści środowiskowe.
Na dzisiejszym spotkaniu kontrsprawozdawcy skupili się na najważniejszych aspektach, które leżą w kompetencji Komisji ITRE, między innymi na propozycji Komisji narzucającej obowiązek ustalania wielkości dopuszczalnej emisji odpowiadającej najostrzejszym wymaganiom określonym w dokumencie dotyczącym najlepszych dostępnych technik (tzw. konkluzje BAT). Jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla operatorów instalacji, dlatego w imieniu Grupy EKR dążę do jak największego złagodzenia tych zapisów. Ponadto, dzisiejsze spotkanie zaowocowało wstępnym porozumieniem między sprawozdawcami, że zobowiązania wynikające z efektywności energetycznej nie powinny być dodatkowo narzucane jednostkom spalania bądź innym jednostkom emitującym dwutlenek węgla, które są objęte systemem EU ETS. Jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, aby zmniejszyć presję prawną oraz cenową na przemysł, który w dobie obecnego kryzysu znajduje się w trudnej sytuacji.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie