a

Aktualności

Rezolucja Energetyczna 2022 podpisana

Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne, niezależność od rosyjskich surowców i rewizja polityki klimatycznej Unii Europejskiej to główne tematy 4. edycji Konferencji Silesia 2030, która odbyła się 22 kwietnia w Katowicach. Inicjatorem i gospodarzem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień znamienitych gości:

 

Pawła Sałka – Doradcy Prezydenta RP

Beaty Szydło – Posła do Parlamentu Europejskiego, Premier w latach 2015-2017

Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska

Piotra Pyzika – Wiceministra Aktywów Państwowych

Dominika Kolorza – Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Alexandry Gomeniuk – Dyrektor Europejsko-Ukraińskiej Agencji Energetycznej

Michała Tratkowskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej

 

Później odbyła się debata energetyczna z udziałem Tomasza Heryszka, prezesa Węglokoksu, Tomasz Rogali, prezesa PGG, Artura Wasila, prezesa LW Bogdanka, Artura Michałowskiego, wiceprezesa Tauronu Polska Energia, Filipa Grzegorczyka, wiceprezesa Grupy Azoty oraz Krzysztofa Kieresa, przewodniczącego Stowarzyszenia Polski Cement. 

 

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie Rezolucji Energetycznej, która rozesłana zostanie do instytucji unijnych oraz rządów krajów członkowskich UE. Wśród jej sygnatariuszy są m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, b. premier Beata Szydło, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele nauki górniczej, szefowie górniczych i energetycznych spółek oraz związkowcy.

 

Rezolucja energetyczna 2022

 

Agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i gospodarcze w Europie. Wszystkie wcześniej wyznaczone cele oraz drogi do ich osiągnięcia wymagają głębokiej rewizji. Unia Europejska stoi w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, tak militarnego jak i ekonomicznego, a zwłaszcza w kontekście surowców energetycznych.

 

Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej uważamy, że priorytetem musi być równowaga pomiędzy troską o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem obywateli krajów Unii Europejskiej, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

 

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o rewizję polityki klimatycznej zwłaszcza w odniesieniu do poniższych wniosków.

 

1. Należy uznać, że priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w rozumieniu pewności dostaw energii do odbiorców oraz jej stabilnej ceny.

 

2. Ze szczególną uwagą, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Unii Europejskiej należy zredefiniować politykę klimatyczną wspólnoty, a także cele i zamierzenia określone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55, a w szczególności pozostawić suwerenność krajom członkowskim w wyborze metod osiągnięcia tych celów, uwzględniając różne systemy energetyczne poszczególnych państw członkowskich, oraz pamiętając, że w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia politycznego, gospodarczego i społecznego cele te mogą być na bieżąco rewidowane.

 

3. Należy możliwie szybko uniezależnić się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kierunków importu oraz zmiany technologiczne.

 

4. Należy niezwłocznie rozpocząć procesy wspierające europejski przemysł wydobywczy. Rozwój rodzimego sektora wydobywczego jest ważny nie tylko z punktu widzenia wydobycia paliw kopalnych, ale również innych surowców, w tym surowców krytycznych, niezbędnych w technologiach wykorzystywanych w źródłach odnawialnych oraz elektromobilności. 

 

5. Należy uwzględnić w taksonomii węgiel jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, co stworzy ramy finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne technologie energetyczne oraz technologie wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla.

 

6. Należy zawiesić lub głęboko zreformować system handlu prawami do emisji CO2 EU ETS oraz porzucić plany włączenia do niego innych sektorów takich jak transport, budownictwo oraz rolnictwo.

 

7. Należy zrewidować procedowane projekty aktów prawnych, które będą wpływać na poszczególne sektory energetyki, jak na przykład procedowany projekt rozporządzenia ws. redukcji metanu w sektorze energetycznym. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nie powinna odbywać się poprzez zamykanie zakładów pracy, które produkują surowce kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego. 

 

8. Transformacja energetyczna nie zostanie zrealizowana bez udziału odnawialnych źródeł energii, zatem konieczne jest przyspieszenie budowy tych źródeł w Polsce. W tym kontekście należy inwestować w technologie OZE takich jak wiatr i PV, które pozwolą na realizację celów transformacji w maksymalnie efektywny ekonomicznie sposób. Zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce powinny odbywać się w sposób zrównoważony, a źródła powinny się uzupełniać wspólnie budując silny i stabilny system energetyczny

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Partnerami głównymi wydarzenia były spółki: LW Bogdanka oraz Tauron Polska Energia S.A.

Partnerami byli również: Węglokoks S.A, Stowarzyszenie Polski Cement oraz Polska Grupa Górnicza.

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie