a

Aktualności

Głosowania w sprawie strategii przemysłowej oraz efektywności energetycznej

13 lipca w Komisji Przemysłu ITRE odbyły się głosowania w sprawie strategii przemysłowej oraz efektywności energetycznej. Europosłowie Grupy EKR, do której należy Grzegorz Tobiszowski, głosowali za przyjęciem pierwszego i odrzuceniem drugiego. Zaostrzanie polityki klimatycznej w obliczu kryzysu energetycznego jest błędem. Skutkiem tych przepisów będzie dalszy wzrost, i tak już wysokich, cen energii – prądu i ogrzewania.

Oto dlaczego:

– Projekt sprawozdania znacznie zwiększa ambicje w odniesieniu do wszystkich przepisów dyrektywy. Przede wszystkim raport zawiera zapisy dotyczące drastycznego wzrostu zużycia energii finalnej na poziomie 40% oraz zużycia energii pierwotnej na poziomie 42,5%. Jest to znaczny wzrost w stosunku do wniosku Komisji.

– Projekt sprawozdania określa wiążące wkłady krajowe dla państw członkowskich dotyczące zużycia energii końcowej i pierwotnej, aby wspólnie osiągnąć wiążący cel Unii.

– Sprawozdawca znacznie rozszerza obowiązek państw członkowskich na renowację organów publicznych. Sprawozdawca wprowadza nową definicję „budynków do celów socjalnych”, która obejmuje wszystkie rodzaje budynków publicznych – szkoły, uniwersytety, szpitale, mieszkania socjalne (z wyjątkami). Przepisy te nałożą na administrację publiczną, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, uciążliwy obowiązek szybkiego przystąpienia do remontów tych budynków, co wpłynie negatywnie na ceny energii dla jej użytkowników.

– Sprawozdanie podnosi próg rocznych oszczędności energii, które państwa członkowskie muszą osiągnąć z 1,5% do 2% od 2024 r. Pomimo wstępnych poprawek sprawozdawcy, grupie EPL i EKR udało się zapewnić że część tych oszczędności można osiągnąć dzięki spalaniu paliw kopalnych we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w przemyśle, transporcie i budownictwie.

– W odniesieniu do sektora ciepłownictwa i definicji wysokosprawnej kogeneracji sprawozdawca tylko częściowo uwzględnił wnioski EKR o przesunięcie daty wejścia w życie nowych kryteriów efektywnego ogrzewania miejskiego. Ponadto grupa EKR skutecznie przekonała, że gaz ziemny powinien odgrywać rolę jako paliwo przejściowe w sektorach ciepłowniczych, a państwa członkowskie powinny zachować swobodę w zwiększaniu swojej roli w ciepłownictwie.

– Raport zawiera nowy próg dla systemów zarządzania energią i audytów energetycznych, które muszą wdrożyć firmy przekraczające ustalony próg zużycia energii. Proponowane progi są wyższe niż te proponowane przez Komisję, dlatego coraz więcej firm będzie podlegać temu obowiązkowi. Przepis ten jest łagodzony stopniowym podejściem, które daje spółkom więcej czasu na przygotowanie administracyjne i finansowe do nowych obowiązków wynikających z dyrektywy.

– Sprawozdawca zaproponował, aby państwa członkowskie zapewniły, że wdrożenie zaleceń audytów energetycznych jest obowiązkowe, chyba że okres zwrotu jest dłuższy niż trzy lata.
Sprawozdanie pana Nielsa Fuglsanga (S&D, Dania) w sprawie dyrektywy dot. efektywności energetycznej określa nadmiernie ambitne środki i cele w zakresie efektywności energetycznej, których wdrożenie będzie wydawać się uciążliwe dla państw członkowskich.

Kompromis popierają EPP, SD, Renew i Zieloni.

Jednak biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny, skutkujący znacznie wyższymi cenami energii i surowców, Poseł Tobiszowski zaleca głosowanie przeciwko sprawozdaniu.

 

Wynik głosowania z 13.07.2022 r.: 50 głosów „za”, 13 „wstrzymujących się”, 7 „przeciwko”

Szybki kontakt

Piotra Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląsk

Obserwuj mnie